Under generalforsamlingen

Generalforsamlingen kan indledes med præsentationen Velkommen til generalforsamling (find den under relevante materialer).

§ 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om børnefamiliegruppens virke i det forgangne år.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået børnefamiliegruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. og en 2. suppleant.
  8. Valg af en kritisk revisor.
  9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Dirigenten har det overordnede ansvar for, at generalforsamlingen forløber godt. Dirigenten har retten og pligten til at afgøre tvister, der opstår undervejs. Det er dirigentens opgave at konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Sidste punkt på dagsordenen er ’Eventuelt’. Her skal dirigenten være opmærksom på, at der ikke kan vedtages noget under eventuelt. Efter generalforsamlingen skal dirigenten gennemlæse og underskrive referatet.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om børnefamiliegruppens virke i det forgangne år
Det er typisk formanden for børnefamiliegruppen, som aflægger beretning om børnefamiliegruppens virke siden sidste generalforsamling, f.eks. aktiviteter, aftaler, mål og resultater. Kort sagt, hvad børnefamiliegruppen har foretaget sig året igennem.

Ad. 3. Godkendelse af regnskab
Kassereren fremlægger til godkendelse det afsluttede regnskab for det foregående år.

Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens hovedkontor hvert år senest den 7. marts.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
Det kontrolleres, om forslagene er rettidigt indkommet. Forslagene læses op, og forslagsstillerne gives lejlighed til at motivere forslagene. Dirigenten styrer debatten og noterer eventuelle ændringsforslag undervejs. Fremkommer der ændringsforslag, der er så vidtgående, at der er tale om et nyt forslag, afvises de. Efter drøftelse sættes forslagene til afstemning.

Hvis der er flere forslag omhandlende samme emne, sættes det mest vidtgående forslag til afstemning først.

Vær opmærksom på, at forslag til ændring af lokalvedtægterne ifølge vedtægterne skal vedtages med 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

Ad. 5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
Her gennemgås Diabetesforeningens overordnede aktiviteter for det kommende år vedtaget af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse, nemlig politisk indflydelse, antal medlemmer og kendskab til Diabetesforeningen og sympati for sagen.

Endvidere kan børnefamiliegruppen fremlægge sin foreløbige aktivitetsplan for det kommende år med tilhørende budget. Børnefamiliegruppernes særlige fokus er medlemshvervning.

Ad. 6. Valg af bestyrelse
Der skal vælges mindst 3 medlemmer til bestyrelsen, før en børnefamiliegruppe kan oprettes.

§ 11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.
Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer er 1 af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. og en 2. suppleant
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Er der flere end 2 kandidater, er det de 2 kandidater med flest stemmer, der er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Er der kun 2 kandidater, skal skriftlig afstemning afgøre, hvem der bliver henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsessuppleanter vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsessuppleanter kan finde sted.

Ad. 8. Valg af kritisk revisor
Her vælges en kritisk revisor (bilagskontrollant). Man behøver ikke at være uddannet revisor for at blive valgt som kritisk revisor. Det eneste en kritisk revisor skal gøre, er at kontrollere, at bilagene er i overensstemmelse med børnefamiliegruppens regnskab.

Den kritiske revisor må ikke være en del af bestyrelsen.

Er der 2 eller flere kandidater, skal en skriftlig afstemning afgøre, hvem der bliver valgt til kritisk revisor.

Hvis ingen ønsker at være kritisk revisor, kan man inden generalforsamlingen sikre sig, at et medlem, f.eks. fra en lokalforening stiller op som kritisk revisor.

Ad. 9. Eventuelt
Efter valgene går man over til dagsordenens sidste punkt, hvor emner, der ikke er en del af den officielle dagsorden, kan drøftes. Vær opmærksom på, at der ikke kan træffes beslutninger under eventuelt.