Lokalforeningens bestyrelse

Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Bestyrelsen har en række opgaver og ansvar, som den skal leve op til.

Bestyrelsens funktion

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem, under hensyntagen til gældende vedtægter, retningslinjer og udmeldte strategier fra Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Lokalforeningernes fokus bør være på synlighed, medlemshvervning, deltagelse i indsamlingsaktiviteter og kampagner, såsom skrabelodssalg og Verdens Diabetesdag.

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at lokalforeningens aktiviteter ikke er i strid med disse vedtægter, retningslinjer og strategier.

Bestyrelsen bør overveje at udarbejde en forretningsorden (spilleregler for bestyrelsens arbejde). En forretningsorden kan f.eks. indeholde:

  • Frister for indkaldelse til møder
  • Krav til dagsordens udformning
  • Opgavefordeling og samarbejdsmåder
  • Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat
  • Økonomiopfølgning

Rollefordeling

Bestyrelsen skal umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituere sig med en formand og en kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Endvidere kan bestyrelsen vælge at udpege en næstformand og/eller en sekretær.

Bestyrelsen skal bestå af min. 3 valgte medlemmer:

  • 1 formand
  • 1 kasserer
  • 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer

Formanden leder bestyrelsens arbejde og har, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, pligt til at gøre sit yderste for at bidrage til et godt samarbejdsklima. I udgangspunktet er det formanden, der sørger for udsendelse af dagsorden og bilag, at alle kommer til orde på møderne, samt at trufne beslutninger er kendt af alle.

I tilfælde af formandens varige forfald indtræder næstformanden. Hvis en sådan ikke er valgt ved konstitueringen vælges et af bestyrelsesmedlemmerne.

Kassereren har ansvaret for lokalforeningens økonomi (læs mere nedenfor).

Hvis bestyrelsen har valgt en sekretær, fungerer denne oftest som referent ved bestyrelsesmøderne.

Lokalforeningen er selv ansvarlig for at kontrollere bilagene til regnskabet ved den kritiske revisor, som vælges på generalforsamlingen.

Økonomi

Lokalforeningen tildeles et årligt rådighedsbeløb, som skal benyttes til lokalforeningens arbejde. Lokalforeningen kan frit supplere sit rådighedsbeløb med andre indtægter, f.eks. fra lokale sponsoraftaler, salg af informationsmateriale og lignende.

Lokalforeningen er selv ansvarlig for at udarbejde et budget for lokalforeningens virke.

Kassereren skal løbende overvåge lokalforeningens økonomi og bør levere en status på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren skal desuden udfærdige et regnskab ud fra de til enhver tid gældende regnskabsregler for lokalforeningerne. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og sendes til hovedkontoret senest den 7. marts i hvert kalenderår.

Bestyrelsesmøder

Afholdelse af bestyrelsesmøder aftales i bestyrelsen eller i henhold til forretningsordenen, hvis en sådan er vedtaget i bestyrelsen. Der bør udsendes en dagsorden før bestyrelsesmøderne og et referat umiddelbart efter bestyrelsesmøderne.

Beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Planlægning af årets arbejde

Lokalforeningerne har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og strategier.

Lokalforeningernes fokus bør være synlighed, medlemshvervning, deltagelse i indsamlingsaktiviteter og kampagner, såsom skrabelodssalg og Verdens Diabetesdag.

Men der er også mange andre vigtige opgaver, f.eks. aktiviteter og netværk, foredrag for både medlemmer, pårørende til diabetikere og andre med interesse i diabetessagen, ligesom man kan arbejde med at påvirke kommunalpolitik.

Lokalforeningerne kan udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet at Diabetesforeningen er repræsenteret.

Lokalforeningerne skal hvert år udpege 1-3 delegerede (afhængig af kommunens størrelse) til at deltage på Diabetesforeningens Delegeretmøde og Repræsentantskabsmøde.

Endvidere skal lokalforeningen deltage i 2 regionsmøder om året arrangeret af regionsudvalget.

Ansvar

De almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt gælder for bestyrelsen. Det vil sige, at man påtager sig et personligt ansvar, hvis man handler i strid med aftalte retningslinjer og almindelig sund fornuft. Man er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om alle relevante forhold.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål af væsentlig personlig eller økonomisk interesse for denne eller dennes nærtstående.

I straffeloven er der en generel bestemmelse om, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre, og det gælder også de private oplysninger, man måske kommer i besiddelse af i forbindelse med frivilligt arbejde.

Et bestyrelsesmedlem er desuden forpligtet til at udvise fortrolighed i udøvelsen af hvervet. Dette indebærer, at opbevaring af materiale skal ske på forsvarlig måde. Efter fratrædelse som bestyrelsesmedlem er vedkommende fortsat forpligtet til at udvise fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget i fortrolighed, f.eks. om økonomi og strategi samt oplysninger af privat karakter.