Frivilligpolitik

Diabetesforeningen bygger en del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er aktiv i en bestyrelse som en del af foreningens demokratiske grundlag eller engageret i en aktivitet eller et projekt, så kan man som frivillig medvirke til at gøre en forskel for de mange mennesker, der lever med diabetes, og for deres pårørende. Frivillige skal medvirke til at skabe stærke relationer, udbrede viden og stå for aktiviteter på tværs af geografi, køn og alder. Frivillige medvirker til opfyldelse af foreningens formål og vision.

Diabetesforeningens formål

 • At forebygge diabetes og dens følgesygdomme
 • At forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes
 • At øge helbredelsesmulighederne for diabetes

Diabetesforeningens vision

Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden

Hvad er frivillighed ud over et stort hjerte?

Frivilligpolitikken er et sæt spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisation. Sammen med den toårige nationale aktivitetsplan beskriver den, hvorledes foreningen samarbejder om at indfri Diabetesforeningens vision og mål samt gældende strategi, der findes på frivilligportalen.

Ved frivilligt engagement forstås en ulønnet indsats, og hvor frivillige medvirker til at skabe og udvikle tilbud og aktiviteter til gavn for alle.

Mange frivillige vil sandsynligvis have særlig erfaring med diabetes enten ved selv at have diabetes eller være pårørende. Frivillige har dermed en forståelse af, hvad det vil sige at leve med en kronisk sygdom og et godt grundlag for at udveksle erfaringer og stå for aktiviteter med ligesindede. Samtidig er frivillige en stærk ressource, som muliggør aktiviteter, der ellers ikke bliver udført.

Alle frivillige har mulighed for at bidrage med noget meningsfyldt, hvor personligt engagement, motivation, ansvar og medmenneskelighed er drivkraften. Alle kan være frivillige, men man skal være medlem af Diabetesforeningen for at kunne vælges til en bestyrelse og dermed tage del i foreningens demokratiske grundlag.

Diabetesforeningen tilstræber så vide rammer som muligt for tilrettelæggelse af frivillige aktiviteter og forventer samtidig, at frivillige er bekendt med og bakker op om den toårige nationale aktivitetsplan.

Passer vores forventninger sammen?

Frivillige kan af organisationen forvente:

 • En åben og imødekommende modtagelse, uanset om man ønsker at stille op til et bestyrelsesvalg, eller man ønsker at engagere sig som frivillig i en aktivitet eller bidrage til et projekt
 • En grundig introduktion til foreningen og aktiviteten – både lokalt, regionalt og med støtte fra frivillighedskonsulenten
 • Adgang til relevant information og værktøjer, blandt andet via nyhedsmails, frivilligportalen og vejledning ud fra princippet om hjælp til selvhjælp
 • Medindflydelse på foreningens indsatser lokalt og regionalt
 • Lydhørhed over for nye idéer inden for rammerne af Diabetesforeningens formål, vision og strategi
 • Opbakning til og anerkendelse af den frivillige indsats
 • Tilbud om deltagelse i relevante møder og netværk med andre frivillige i foreningen
 • Tilbud om kompetenceudvikling og kurser
 • At udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde godtgøres

Af frivillige forventes, at de

 • Er gode ambassadører for foreningen, for eksempel sætter sig godt ind i foreningens hovedbudskaber og i diabetessagen
 • Møder andre mennesker og deres behov med afsæt i Diabetesforeningens værdier; troværdighed, åbenhed, respekt og empati
 • Yder en aktiv indsats for foreningen inden for den aftalte ramme blandt andet i overensstemmelse med den toårige nationale aktivitetsplan
 • Tager aktivt ansvar for, at aftaler overholdes og deltager i nødvendig planlægning, mødeaktivitet og kurser
 • Trækker sig fra tillidshverv eller aktiviteter, hvis man for eksempel ikke ønsker at udføre dem eller ikke kan overkomme dem
 • Anvender de tildelte økonomiske midler med fornuft og omhu og til gavn for medlemmerne
 • Overholder tavshedspligten og persondataforordningen ved adgang til fortrolig information og data, jævnfør gældende retningslinjer
 • Sætter sig ind i og bakker op om beslutninger truffet i organisationen
 • Kender og respekterer arbejdsgange og frister i foreningen, for eksempel i forbindelse med afregning og bestilling af varer
 • Gør sin indflydelse gældende gennem de formelle demokratiske organer, for eksempel ved at møde op til møder

Værdier vi har med i missionen

Troværdighed er afgørende for den tillid, som vises foreningen. Vi ønsker, der bliver lyttet til Diabetesforeningen, så vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig måde. Vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation. Vi bestræber os på at give og modtage ros og kritik i en form, der ikke er eller opfattes personligt.

Åbenhed betyder, at vi er imødekommende, lydhøre og ærlige samt positive over for nye idéer. Åbenhed betyder, at vi henvender os direkte til hinanden og andre for at undgå eventuelle misforståelser. Vi giver udtryk for vores meninger og holdninger med respekt for hinanden. Diabetesforeningen bygger på demokrati og konstruktiv dialog.

Respekt betyder, at vi anerkender, at alle er mennesker med hver sin hverdag og personlighed. At vi udviser rummelighed, forståelse og respekt for hinandens forskelligheder. Vi anerkender det enkelte menneskes værdi og berettigelse. At vise respekt er at anerkende hinandens forskelligheder og holdninger. Respekten vises gennem ord og handlinger. At give udtryk for meninger og udvise oprigtighed i sin opførsel.

Empati betyder, at man er i stand til at leve sig ind i andre personers følelser og situation. Vi kender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre. At besidde empati er hos os en grundlæggende værdi for det gode møde mellem mennesker og for samarbejdet.

Toårig national aktivitetsplan

Diabetesforeningens frivillige engagement skal i perioden maj 2019 - maj 2021 særligt fokuseres på to udvalgte områder. Sammen med frivilligpolitikken beskriver den toårige nationale aktivitetsplan hvorfor, hvordan og om hvad foreningens samarbejder. Læs mere her:

Frivilligpolitik Diabetesforeningen.

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Denne folder er til dig som frivillig i Diabetesforeningen. Her har vi sat frivilligpolitikken op i en printvenlig udgave, som du kan bruge i dit arbejde.

Hent frivilligpolitikken