Frivilligpolitik

Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er en del af foreningens demokratiske grundlag, eller man er tilknyttet foreningen gennem et konkret tilbud eller et projekt, er man som frivillig med til at gøre en vigtig forskel for de mange mennesker, der lever med diabetes.

Frivilligpolitikken handler om at synliggøre fundamentet for det frivillige arbejde i form af Diabetesforeningens overordnede formål, værdier og strategiske målsætninger. Den handler også om at tydeliggøre, hvad vi kan forvente af hinanden.

Frivilligpolitikken tager afsæt i Hovedbestyrelsens behandling af Rapport fra Arbejdsgruppen Frivillighed fra 2013.

Diabetesforeningens formål

 • At forebygge diabetes og dens følgesygdomme
 • At forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes
 • At øge helbredelsesmulighederne for diabetes

Diabetesforeningens vision

Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden

Diabetesforeningens værdier

Troværdighed – Åbenhed – Respekt – Empati

Samarbejdet mellem frivillige og mellem frivillige og ansatte i Diabetesforeningen foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår.

Diabetesforeningens værdier gælder for både frivillige og ansatte,
og skal afspejle sig i alle samarbejdsrelationer og i det arbejde, der udføres i regi af Diabetesforeningen. 

Hvad er frivillighed?

Det frivillige engagement tilfører Diabetesforeningen uundværlig værdi i arbejdet for mennesker med diabetes. Ved frivilligt engagement forstås den indsats, der er ulønnet, og hvor frivillige medvirker til at skabe og udvikle aktiviteter til gavn for mennesker med diabetes og deres pårørende.

Mange frivillige vil sandsynligvis have særlig erfaring med diabetes enten ved selv at have diabetes eller være pårørende, hvilket giver dem en forståelse af, hvad det vil sige at leve med en kronisk sygdom og et godt grundlag for at udveksle erfaringer. Samtidig er de mange frivillige en stærk ressource, som muliggør aktiviteter, der ellers ikke ville blive udført.

Frivillige er med til at udvikle organisationen i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov. De frivillige er også med til, at foreningens indsatser på mange niveauer kan nå ud i alle hjørner af landet.

Det frivillige engagement støtter op om Diabetesforeningens formål, vision, strategier og mærkesager, så disse når ud i alle hjørner af landet.

Det frivillige arbejde kan udføres af alle, som ønsker det. Enten som valgt medlem i et eller flere af Diabetesforeningens demokratiske organer, og/eller som deltager i et konkret projekt eller en konkret aktivitet.

Bestyrelsesmedlemmer arbejder med et bredt spekter af opgaver inden for rammer udstukket af vedtægter og den til en hver tid gældende strategi.

Andre frivillige udfører konkrete opgaver efter nærmere aftale og eventuel uddannelse, for eksempel risikotests, motivationsgruppeforløb, rådgivning, synliggørelse, landsindsamling og tovholderfunktioner.

Det er et krav, at man skal være medlem af Diabetesforeningen for at kunne vælges til en bestyrelse eller et udvalg. Øvrige frivillige opfordres til medlemskab af Diabetesforeningen, men det er ikke et krav.

Diabetesforeningen arbejder for at fastholde frivillige og rekruttere nye frivillige med henblik på at udvide bredden og kvaliteten i det frivillige arbejde.

Frivilligt arbejde i Diabetesforeningen:

 • Er ikke lønnet, men udgifter forbundet med det frivillige arbejde refunderes efter fastlagte regler
 • Er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Er formelt organiseret og udføres efter aftale
 • Udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang

Frivillige aktiviteter

Alle frivillige har mulighed for at bidrage med noget meningsfyldt, hvor personligt engagement, motivation, ansvar og medmenneskelighed er drivkraften.

Diabetesforeningen tilstræber så vide rammer som muligt for tilrettelæggelse af frivillige aktiviteter. Samtidig besluttes løbende fælles aktiviteter og opgaver, som er så højt prioriteret, at der er en forventning om, at alle valgte frivillige positivt støtter op om gennemførelsen af aktiviteterne i det omfang, det er muligt. Enten ved selv at udføre opgaven, eller ved at uddelegere opgaven til andre.

Eksempel herpå er støtte til landsindsamlingen og Verdens Diabetesdag.

Alle aktiviteter i Diabetesforeningen støtter op om foreningens strategiske målsætninger:

 • Politisk indflydelse
 • Antal medlemmer
 • Øget kendskab til Diabetesforeningen og større sympati for diabetessagen

Frivillige kan forvente

 • En åben og imødekommende modtagelse, uanset om man ønsker at stille op til et bestyrelsesvalg, eller man ønsker at arbejde som frivillig uden at være en del af det formelle bestyrelsesarbejde
 • Introduktion til foreningen og adgang til relevant information om foreningens arbejdsgange, udvikling og aktiviteter i øvrigt
 • Enkel og klar kommunikation – såvel skriftligt som mundtligt
 • Medindflydelse på foreningens og egne opgaver
 • Lydhørhed over for nye idéer inden for rammerne af Diabetesforeningens strategiske målsætninger
 • Opbakning til og anerkendelse af den frivillige indsats
 • Tilbud om deltagelse i relevante møder og netværk med andre frivillige i foreningen
 • Tilbud om kompetenceudvikling i tilfælde, hvor det giver mening (for nogle aktiviteter er kompetenceudvikling og kurser obligatoriske)
 • At udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde godtgøres i henhold til de fastlagte regler

Forventningerne gælder såvel i mødet mellem frivillige som i mødet mellem frivillige og ansatte.

Diabetesforeningen forventer, at man som frivillig

 • Er en god ambassadør for foreningen
 • Møder andre mennesker og deres behov med respekt og værdighed
 • Yder en aktiv indsats for foreningen
 • Tager ansvar for de aftaler, man indgår, og deltager i nødvendig planlægning, møder mv.
 • Indgår i et åbent og konstruktivt samarbejde med andre frivillige og med ansatte om de aftalte opgaver
 • Trækker sig fra tillidshverv eller opgaver, hvis man f.eks. ikke ønsker at udføre dem, ikke kan overkomme dem, eller ikke ønsker at overholde gældende retningslinjer
 • Anvender tildelte økonomiske midler i henhold til gældende retningslinjer
 • Overholder tavshedspligten ved adgang til fortrolig information

I forhold til bestyrelsesmedlemmer forventes endvidere, at man:

 • Sætter sig ind i og bakker op om de beslutninger, der besluttes i Repræsentantskabet, i Hovedbestyrelsen og på hovedkontoret
 • Kender og respekterer arbejdsgangene i foreningen
 • Gør sin indflydelse gældende gennem de formelle demokratiske organer

Uddybende dokumenter og retningslinjer

Hovedbestyrelsen har godkendt Frivilligpolitikken og konkretiserer og uddyber den løbende. Frivilligpolitikken er et dynamisk dokument, der afspejler den til en hver tid gældende strategi.