Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse
Diabetesforeningens hovedbestyrelse. Forrest fra venstre: Malene Rasmussen, Mette David Jensen, David Rasmussen, Pia Bruun Madsen. Bagest fra venstre: Næstformand Thomas Elgaard Larsen, Henning Michael Thygesen, konstitueret næstformand John Arne Sørensen, konstitueret formand Jørgen Andersen. Mangler på foto: Sophie Hindkjær og Per Jensen. Foto: Nils Lund Pedersen

Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på Repræsentantskabsmødet og er ansvarlig for den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke. 

Hovedbestyrelsen består af en formand, to næstformænd samt seks hovedbestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges der tre suppleanter, som træder til, hvis et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig.

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

Hovedbestyrelsen afholder minimum fire møder årligt (møderne forberedes af hovedkontoret).

Hovedbestyrelsens opgaver

Hovedbestyrelsen fastlægger de overordnede strategiske mål og målsætninger og sikrer, at der er gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem regionsudvalg, lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper. Derudover skal Hovedbestyrelsen i samarbejde med direktøren sikre, at der sker en løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi.

Hovedbestyrelsen afholder mindst ét årligt møde med formændene for Diabetesforeningens regionsudvalg samt to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg (mødet forberedes af hovedkontoret).

Derudover skal sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed altid forelægges Hovedbestyrelsen.

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med direktionen. Formandskabet skal kvalitetssikre mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Kontakt Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens medlemmer stiller sig gerne til rådighed for oplæg i lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper m.fl.

Hovedbestyrelsens medlemmer kan kontaktes via Ledelsessekretariatet på mail: ls@diabetes.dk

Ledelsessekretariatet hjælper med at sikre at mails går til de relevante medlemmer i Hovedbestyrelsen. Nogle gange vil Ledelsessekretariatet svare direkte på henvendelser, da Ledelsessekretariatet står for den daglige ledelse af foreningen.

Hovedbestyrelsens medlemmer 

Næstformand Jørgen AndersenFormand

Navn: Jørgen Andersen

Stilling: Salgschef i Miele

Årgang: 1971

By: Skive

Kort generel præsentation: Jeg har været lokalforeningsformand i Skive siden 2011 og siddet i HB siden 2013 som næstformand.

Mine personlige ambitioner for foreningen er, at vi tjener alle patienter maksimalt på alle fronter ved at yde maksimalt politisk indflydelse på hele behandlersystemet og tildeling af ressourcer til dette. Samtidig skal vi have en velfungerende frivillig organisation rundt i landet, som kan give alle i berøring med diabetes gode tilbud på en bred front.

Personligt har jeg en bred erfaring med diabetes siden barns ben og har prøvet tre forskellige behandlingsformer på type 1-diabetes samtidig med, at jeg har en datter på 12 år, der har haft diabetes, siden hun var 4 år.

Øvrige tillidshverv: Ingen.


Næstformand Thomas Elgaard LarsenNæstformand

NavnThomas Elgaard Larsen

StillingCiviløkonom

Årgang: 1959

ByNivå

Kort generel præsentation: Jeg har haft diabetes 1 siden 1972, og har en datter med diabetes 1, der blev diagnosticeret som 7-årig. 

Jeg har erfaring inden for politisk ledelse og økonomi både på kommunalt, regional og statslig niveau, bl.a. gennem 12 års byrådsarbejde.

Ledelseserfaring i danske og internationale virksomheder både i og uden for Danmark med hovedvægten på organisationsudvikling, markedsføring og ledelse.

Jeg underviser i dag på Erhvervsakademi i bl.a. politisk ledelse og offentlig økonomi på både kommunalt og regionalt niveau.

Teoretisk baggrund HA og HD i Afsætning fra CBS samt international lederuddannelse.

Øvrige tillidshverv: 4 års erfaring i Social- og Sundhedsudvalg samt Handicapråd. Opstart og drift af Børne- og familiegruppe i Region Hovedstaden. Opstart og drift af Lokalforening i Fredensborg Kommune. Bestyrelseserfaring fra private virksomheder i Danmark og USA. 


Medlem John Arne Sørensen

Næstformand

Navn: John Arne Sørensen

Stilling: Pensionist

Årgang: 1944

By: Kolding 

Kort generel præsentation: Jeg har haft sekundær diabetes siden 2001 og har også andre autoimmune lidelser.

I 25 år har jeg haft chefposter i sygevæsenet på Færøerne, i Saudi Arabien og Danmark.

Jeg har især fokus på frivilligt arbejde i Diabetesforeningen, hvor de frivillige er bærende kræfter på især de regionale og kommunale områder. Jeg ønsker at skabe større åbenhed og bedre kommunikation mellem de forskellige aktører i foreningen, herunder specielt information fra Hovedbestyrelsen. Hertil har jeg fokus på opsporing af risikogrupper.

Øvrige tillidshverv: Formand for lokalforeningen i Kolding Kommune og regionsudvalget i Syddanmark. Repræsenterer regionsudvalget i Sundhedsbrugerrådet og det regionale diabetesudvalg. Formand for Handicaprådet i Kolding Kommune. 


Medlem Malene Rasmussen

Navn: Malene Rasmussen

Stilling: Projektkonsulent på eksternt finansierede projekter på Professionshøjskolen Absalon i Sorø.

Årgang: 1970

By: Sorø

Kort generel præsentationJeg vil gerne udbrede viden om diabetes, styrke diabetesforskningen og uddanne os alle lidt mere i, hvordan vi håndterer diabetes som individ, som organisation og som samfund. Interessevaretagelsen skal styrkes gennem en aktiv indsats over for vores mange samarbejdspartnere: fra forskere til politikere til sundhedsvæsenet og videre til andre foreninger og patientorganisationer, som vi har et naturligt fællesskab med.

Type 1-diabetiker siden 2013. Formand for Sorø Lokalforening.

Øvrige tillidshverv: Kasserer i Frederiksberg Lokalråd i Sorø Kommune, næstformand og kasserer i Sorø Internationale Musikfestival.


Medlem Pia Bruun Madsen

Navn: Pia Bruun Madsen

Stilling: Administrativ medarbejder i Region Sjællands Enhed for Sygehushygiejne.

Årgang: 1947

By: Slagelse

Kort generel præsentationJeg har gennem 44 år været pårørende i min familie, hvor min mand og vores søn begge har type 1-diabetes.

Jeg er uddannet bioanalytiker med masteruddannelse i offentlig ledelse (MPM). Jeg har i mange år arbejdet med sundhedsfaglig udvikling og ledelse, og jeg har bred erfaring fra stillinger på direktionsniveau. Jeg er i dag ansat i Region Sjællands Enhed for Sygehushygiejne.

Jeg ønsker at arbejde for, at Diabetesforeningen tydeligt er diabetikernes forening med aktiv opbakning til de nye Steno-diabetescentre, med krav til afprøvning af ny teknologi efter ensartede, fastlagte kriterier og med formidling af forskning og ny viden til Diabetesforeningens medlemmer. Diabetesforeningen skal kendes på frivillighed og faglighed.

Øvrige tillidshverv: Medlem af Diabetesforeningens lokalafdeling i Slagelse og formand for Slagelse Hjerteforening.


Medlem Henning Michael Thygesen

Navn: Henning Michael Thygesen

Stilling: Projektleder

Årgang: 1966

Kort generel præsentationJeg er formand for Børnefamiliegruppen Nordjylland, Rebild lokalforening og medlem af Regionsudvalget i Nordjylland. Jeg repræsenterer desuden børn og unge i Det Regionale Diabetesudvalg under Region Nordjylland og sidder som patientrepræsentant i diverse udviklingsgrupper knyttet til etablering og bygning af Steno Diabetes Center Nordjylland

Jeg har ikke selv diabetes, men min far havde type 2 og min datter har type 1-diabetes.

I hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for, at Diabetesforeningen opleves som ”Vores forening”. Bestyrelsen skal kunne føles, mærkes og ikke mindst ses lokalt og inspirere andre til at arbejde frivilligt. Jeg lægger stor vægt på, at alle forstår, hvilken retning vi bevæger os i.

Øvrige tillidshverv: Medlem af Handicaprådet, Rebild. Netværksleder, Lederne Himmerland.


Medlem Mette David Jensen

Navn: Mette David Jensen                

Stilling: Studerende         

Årgang: 1993     

By: København V 

Kort generel præsentation: Jeg læser til dagligt en master i politisk kommunikation og ledelse på Copenhagen Business School.

To af mine mærkesager er bedre støtte til mennesker med diabetes i alle livets faser, især med fokus på overgangen fra barn til voksen, og at få diabetes højere op på den politiske dagsorden.

Jeg har haft diabetes siden år 2000 og har været frivillig for Diabetesforeningen, siden jeg var 18 år gammel.

Jeg startede i Ungegruppen i Region Hovedstaden, som jeg blev formand for i 2014-2016.

I 2015-2016 var jeg en del af Regionsudvalget i Hovedstaden.

Øvrige tillidshverv: Ingen.


Medlem David RasmussenNavn: David Rasmussen

Stilling: Psykolog

Årgang: 1988

By: Aalborg

Kort generel præsentationJeg blev diagnosticeret med type 1-diabetes i 1994 og er pumpebruger siden 2013. 

Indtrådt i Hovedbestyrelsen pr. 6. oktober 2018, da Thomas Skjellerup valgte at træde ud af bestyrelsen.

Mit hovedfokus for arbejdet i Hovedbestyrelsen vil være sammenhold på tværs af alder, lokale grupper og typer af diabetes, så vi sammen kan stå stærkere og støtte hinanden i livet med en kronisk lidelse – og for at få et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.


Medlem Sophie HindkjaerNavn: Sophie Hindkjær

Stilling: Studerende

Årgang: 1992

By: København

Kort generel præsentation: Diabetesforeningen er for mig et fantastisk samlepunkt for mennesker i alle aldre, med alle typer diabetes eller som pårørende. Dette samlepunkt vil jeg gerne være med til at værne om og styrke. Jeg vil gerne være med til at skabe yderligere sympati og forståelse for diabetessagen, så ingen skal stå alene med deres sygdom.

De seneste 7 år har jeg kæmpet ihærdigt for diabetessagen, igennem Cafe Suk, Ungegruppen, Regionsudvalget, YLD, IDF Europe, Roadshows, som brugerrepræsentant på Steno Diabetes Center Copenhagen, DEEP medlem og på mange andre måder.


Per Jensen bestyrelse

Medarbejderrepræsentant

Navn: Per Jensen

Stilling: Frivillighedskonsulent

Årgang: 1960

By: Ringe

Kort generel præsentation:Jeg har selv haft type 1-diabetes siden 1989, og jeg har en voksen datter, der fik type 1-diabetes som 9-årig. 

Jeg vil i hovedbestyrelsen bl.a. arbejde for at foreningen bliver endnu mere synlig for omverdenen, så kendskabs-/sympatigrad øges og dermed flere medlemmer, flere midler, mere politisk indflydelse; at bekæmpe ulighed i sundhed; at støtte forskningen i vigtige, men måske mindre prestigefulde områder, f.eks. neuropati; lige adgang for alle til nyeste behandlingsredskaber og hjælpemidler.