Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse. Bagerst: Thomas Elgaard Larsen, Anja Østergren, Mette Jensen og Henning Nielsen. Forrest: John Arne Sørensen, Thomas Skjellerup (udtrådt af hovedbestyrelsen), næstformand Jørgen Andersen, formand Truels Schultz og næstformand Torben Wied.

Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på Repræsentantskabsmødet og er ansvarlig for den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke. 

Hovedbestyrelsen består af en formand, to næstformænd samt seks hovedbestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges der tre suppleanter, som træder til, hvis et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig.

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

Hovedbestyrelsen afholder minimum fire møder årligt (møderne forberedes af hovedkontoret).

Mød Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens opgaver

Hovedbestyrelsen fastlægger de overordnede strategiske mål og målsætninger og sikrer, at der er gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem regionsudvalg, lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper. Derudover skal Hovedbestyrelsen i samarbejde med direktøren sikre, at der sker en løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi.

Hovedbestyrelsen afholder mindst ét årligt møde med formændene for Diabetesforeningens regionsudvalg samt to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg (mødet forberedes af hovedkontoret).

Derudover skal sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens virksomhed altid forelægges Hovedbestyrelsen.

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med direktionen. Formandskabet skal kvalitetssikre mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Kontakt Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens medlemmer stiller sig gerne til rådighed for oplæg i lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper m.fl.

Hovedbestyrelsens medlemmer kan kontaktes via Ledelsessekretariatet på mail: ls@diabetes.dk

Ledelsessekretariatet hjælper med at sikre at mails går til de relevante medlemmer i Hovedbestyrelsen. Nogle gange vil Ledelsessekretariatet svare direkte på henvendelser, da Ledelsessekretariatet står for den daglige ledelse af foreningen.