Regionsudvalg

I hver af landets regioner er der etableret et regionsudvalg. Regionsudvalgene består hvert af tre-otte medlemmer. Regionsudvalgene referer til Hovedbestyrelsen.

Regionsudvalgene deltager i foreningens årlige Repræsentantskabsmøde eller Delegeretmøde med én stemmeberettiget repræsentant pr. regionsudvalg.

Mød regionsudvalgene

Regionudvalgenes opgaver

Regionsudvalgene skal sikre, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Derudover skal regionsudvalgene:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner og landsindsamling, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med regionsudvalgene arbejde for, at relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling.

    Hovedkontoret kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer.

    Regionsudvalget og repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra hovedkontoret efter nærmere aftale.
  • Påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via hovedkontoret.

Regionsmøder

Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem hovedkontoret og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner, medlemshvervning og landsindsamling, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.

Formændene for Regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang årligt med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem regionsudvalgenes formænd, hovedkontoret og Hovedbestyrelsen. Hovedkontoret har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for regionsmøderne.

Læs mere om regionsmøderne

Kontakt regionsudvalgene